Os cookies nos ajudam a fornecer uma experiência melhor para os utilizadores. Ao utilizar o nosso site, aceita o uso dos nossos cookies.

Axudas para proxectos EDLP

 

           

Descripción do proxecto

Os Apartamentos Auga son unha realidade grazas á cofinanciación que recibimos do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Norte, da Consellería do Mar e da Unión Europea a traverso do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.

Nosa vinculación có territorio xunto coa posta en valor da nosa costa e recursos mariñeiros fixéronnos merecedores deste apoio que foi esencial para facer posible a nosa iniciativa hosteleira, permitindo mellorar a interacción entre a poboación visitante e dar maiores contidos ós nosos Apartamentos.

O apoio centrose na posta en marcha dun establecemiento hosteleiro xerador de emprego e vinculado coa tradición e o patrimonio mariñeiro da costa de Fene, interactuando cós distintos axentes do sector (Confraría de Pescadores de Barallobre e outros) e con entidades involucradas no fomento do turismo mariñeiro, promovendo a diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía do mar. Todo elo xunto coa promoción do turismo activo que permita unha interacción maior.

En concreto, o proxecto foi cofinanciado grazas a súa directa relación coa Estratexia de desenrolo local do sector pesqueiro (EDLP) do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Norte, concretamente con:

  • Obxetivo estratéxico 2. Creación de emprego e oportunidades económicas a traverso da diversificación da economía local das zonas pesqueiras hacia novas actividades económicas, entre elas as que ofrece o crecemento azul e os sectores marítimos en sentido amplio, favorecendo a formación, a innovación e o fomento do emprego.
  • Obxetivo específico 2.1 Impulsar o turismo mariñeiro e relacionado có mar para convertilo nun novo motor económico de primeira magnitude no territorio.
  • Línea 2.1.1. Potenciar a creación dunha oferta completa e de calidade vinculada á actividade mariñeira na zona, a súa cultura e as suas tradicións.
  • Medida 2.1.1.3 Potenciar o establecemento de industrias de turismo mariñeiro sostibles.

Sen dúbida, un apoio esencial que facilitou facer realidade o noso proxecto.

Axudas á promoción do emprego autónomo

 

               

Operación cofinanciada pola Unión Europea
PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

Obter formación e un emprego de calidade
O FSE Inviste no teu futuro
 

Fátima Ameneiro Teijeiro

Subvención polo establecimento como persona traballadora autónoma ou conta propia.

_____________________________________________________________

Ayudas para proyectos EDLP

 

           

Descripción del proyecto

Los Apartamentos Auga son una realidad gracias a la cofinanciación que hemos recibido del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Golfo Ártabro Norte, de la Consellería do Mar y de la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

Nuestra vinculación con el territorio junto con la puesta en valor de nuestra costa y recursos marineros nos han hecho merecedores de este apoyo que ha sido esencial para hacer posible nuestra iniciativa hotelera, permitiendo mejorar la interacción entre la población visitante y dar mayores contenidos a nuestros Apartamentos.

El apoyo se centró en la puesta en marcha de un establecimiento hostelero generador de empleo y vinculado con la tradición y el patrimonio marinero de la costa de Fene, interactuando con los distintos agentes del sector (Cofradía de Pescadores de Barallobre y otros) y con entidades involucradas en el fomento del turismo marinero, promoviendo la diversificación de las actividades realizadas en el marco de la pesca y respecto de otros sectores de la economía del mar. Todo ello junto con la promoción del turismo activo que permita una interacción mayor.

En concreto, el proyecto fue cofinanciado gracias a su directa relación con la Estrategia de desarrollo local del sector pesquero (EDLP) del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Golfo Ártabro Norte, concretamente con:

  • Objetivo estratégico 2. Creación de empleo y oportunidades económicas a través de la diversificación de la economía local de las zonas pesqueras hacia nuevas actividades económicas, entre ellas las que ofrece el crecimiento azul y los sectores marítimos en sentido amplio, favoreciendo la formación, la innovación y el fomento del empleo.
  • Objetivo específico 2.1 Impulsar el turismo marinero y relacionado con el mar para convertirlo en un nuevo motor económico de primera magnitud en el territorio.
  • Línea 2.1.1. Potenciar la creación de una oferta completa y de calidad vinculada a la actividad marinera en la zona, a su cultura y a sus tradiciones.
  • Medida 2.1.1.3 Potenciar el establecimiento de industrias de turismo marinero sostenibles.

Sin duda, un apoyo esencial que ha facilitado hacer realidad nuestro proyecto.

Ayudas a la promoción del empleo autónomo

               

Operación cofinanciada por la Unión Europea
PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

Obtener formación y un empleo de calidad
El FSE Invierte en tu futuro
 

Fátima Ameneiro Teijeiro

Subvención por el establecimiento como persona trabajadora autónoma o cuenta propia.