Las cookies nos ayudan a proporcionar una mejor experiencia para los usuarios. Al usar nuestro web, usted aceptas el uso de nuestras cookies.

Axudas para proxectos EDLP

 

           

Descripción do proxecto

Os Apartamentos Auga son unha realidade grazas á cofinanciación que recibimos do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Norte, da Consellería do Mar e da Unión Europea a traverso do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.

Nosa vinculación có territorio xunto coa posta en valor da nosa costa e recursos mariñeiros fixéronnos merecedores deste apoio que foi esencial para facer posible a nosa iniciativa hosteleira, permitindo mellorar a interacción entre a poboación visitante e dar maiores contidos ós nosos Apartamentos.

O apoio centrose na posta en marcha dun establecemiento hosteleiro xerador de emprego e vinculado coa tradición e o patrimonio mariñeiro da costa de Fene, interactuando cós distintos axentes do sector (Confraría de Pescadores de Barallobre e outros) e con entidades involucradas no fomento do turismo mariñeiro, promovendo a diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía do mar. Todo elo xunto coa promoción do turismo activo que permita unha interacción maior.

En concreto, o proxecto foi cofinanciado grazas a súa directa relación coa Estratexia de desenrolo local do sector pesqueiro (EDLP) do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Norte, concretamente con:

  • Obxetivo estratéxico 2. Creación de emprego e oportunidades económicas a traverso da diversificación da economía local das zonas pesqueiras hacia novas actividades económicas, entre elas as que ofrece o crecemento azul e os sectores marítimos en sentido amplio, favorecendo a formación, a innovación e o fomento do emprego.
  • Obxetivo específico 2.1 Impulsar o turismo mariñeiro e relacionado có mar para convertilo nun novo motor económico de primeira magnitude no territorio.
  • Línea 2.1.1. Potenciar a creación dunha oferta completa e de calidade vinculada á actividade mariñeira na zona, a súa cultura e as suas tradicións.
  • Medida 2.1.1.3 Potenciar o establecemento de industrias de turismo mariñeiro sostibles.

Sen dúbida, un apoio esencial que facilitou facer realidade o noso proxecto.

Axudas á promoción do emprego autónomo

 

               

Operación cofinanciada pola Unión Europea
PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

Obter formación e un emprego de calidade
O FSE Inviste no teu futuro
 

Fátima Ameneiro Teijeiro

Subvención polo establecimento como persona traballadora autónoma ou conta propia.

_____________________________________________________________

Ayudas para proyectos EDLP

 

           

Descripción del proyecto

Los Apartamentos Auga son una realidad gracias a la cofinanciación que hemos recibido del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Golfo Ártabro Norte, de la Consellería do Mar y de la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

Nuestra vinculación con el territorio junto con la puesta en valor de nuestra costa y recursos marineros nos han hecho merecedores de este apoyo que ha sido esencial para hacer posible nuestra iniciativa hotelera, permitiendo mejorar la interacción entre la población visitante y dar mayores contenidos a nuestros Apartamentos.

El apoyo se centró en la puesta en marcha de un establecimiento hostelero generador de empleo y vinculado con la tradición y el patrimonio marinero de la costa de Fene, interactuando con los distintos agentes del sector (Cofradía de Pescadores de Barallobre y otros) y con entidades involucradas en el fomento del turismo marinero, promoviendo la diversificación de las actividades realizadas en el marco de la pesca y respecto de otros sectores de la economía del mar. Todo ello junto con la promoción del turismo activo que permita una interacción mayor.

En concreto, el proyecto fue cofinanciado gracias a su directa relación con la Estrategia de desarrollo local del sector pesquero (EDLP) del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Golfo Ártabro Norte, concretamente con:

  • Objetivo estratégico 2. Creación de empleo y oportunidades económicas a través de la diversificación de la economía local de las zonas pesqueras hacia nuevas actividades económicas, entre ellas las que ofrece el crecimiento azul y los sectores marítimos en sentido amplio, favoreciendo la formación, la innovación y el fomento del empleo.
  • Objetivo específico 2.1 Impulsar el turismo marinero y relacionado con el mar para convertirlo en un nuevo motor económico de primera magnitud en el territorio.
  • Línea 2.1.1. Potenciar la creación de una oferta completa y de calidad vinculada a la actividad marinera en la zona, a su cultura y a sus tradiciones.
  • Medida 2.1.1.3 Potenciar el establecimiento de industrias de turismo marinero sostenibles.

Sin duda, un apoyo esencial que ha facilitado hacer realidad nuestro proyecto.

Ayudas a la promoción del empleo autónomo

               

Operación cofinanciada por la Unión Europea
PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

Obtener formación y un empleo de calidad
El FSE Invierte en tu futuro
 

Fátima Ameneiro Teijeiro

Subvención por el establecimiento como persona trabajadora autónoma o cuenta propia.